Internetveikala BEAUTYBOX.LV privātuma politika

 1. 1. Izmantotie termini

  Šo noteikumu tekstā izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:

  1. 1.1. Internetveikals – Sabiedrības internetveikals BEAUTYBOX.LV. Sabiedrības vai tās meitas, mātes vai māsas sabiedrību internetveikali citās valstīs, tas ir internetveikali, kuru internet adresēm ir cits valsts augstākā līmeņa domēna kods (ccTLD), kas nav .lv, nav Internetveikals šo Noteikumu izpratnē.
  2. 1.2. Internetveikala Lietošana – jebkādu Internetveikala funkciju izmantošana, tajā skaitā iepirkšanās un komentāru izvietošana Internetveikalā, ieskaitot Internetveikala apmeklēšanu bez jebkādu citu Internetveikala funkciju izmantošanas.
  3. 1.3. Klients, Jūs – ūs, kā Sabiedrības klients, kurš var Lietot, Lieto vai Lietoja Internetveikalu.
  4. 1.4. Noteikumi – Internetveikala lietošanas noteikumi.
  5. 1.5. Personas Dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem (Regulas 4.panta 1.apakšpunkts).
  6. 1.6. Piekļuves Dati – dati piekļuvei Jūsu Internetveikala lietotāja kontam (lietotājvārds un parole).
  7. 1.7. Politika – šī Sabiedrības privātuma politika, saskaņā ar kuru Sabiedrība uzglabā un apstrādā Jūsu Personas Datus.
  8. 1.8. Preces – preces, ko Sabiedrība piedāvā Internetveikalā.
  9. 1.9. Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, t.i. Vispārīgā datu aizsardzības regula.
  10. 1.10. Sabiedrība, mēs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LD STELS", Latvijas Republikā reģistrētā juridiskā persona, reģistrācijas numurs 40003476203. Jūs varat atrast mūsu kontaktinformāciju Internetveikala kontaktu sadaļā.
  11. 1.11. Sīkdatne (cookie) – maza teksta datne, kas tiek saglabāta Jūsu ierīcē (datorā, viedtālrunī, planšetē utt.) tad, kad Jūs apmeklējat Internetveikalu. Sīkdatnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai nodrošinātu resursa pareizu darbību un uzlabotu tā lietošanas pieredzi. Sīkdatne var saturēt Jūsu Personas Datus.
 2. 2. Pamatnoteikumi

  Politikas nozīme

  • 2.1. Politika ietver sevī noteikumus, saskaņā ar kuriem mēs apstrādājam Jūsu Personas Datus. Personas Datu apstrādes jautājumus bez Politikas reglamentē Regulā un var regulēt Noteikumi, citi Sabiedrības noteikumi, kā arī citas piemērojamo tiesību normas.
  • 2.2. Politika papildina Noteikumus. Politikā nenoregulētie jautājumi tiek noteikti saskaņā ar Noteikumiem. Politika ir izmantojama tikai kopā ar Noteikumiem.

  Politikas beznosacījumu pieņemšana

  • 2.3. Lai Lietotu Internetveikalu, Jums ir jāpieņem Politika. Jūs varat pieņemt Politiku tikai pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem. Lietojot Internetveikalu, ieskaitot Internetveikala apmeklēšanu bez jebkādu citu Internetveikala funkciju izmantošanas, Jūs pieņemat Politiku (dodat piekrišanu Politikai) pilnā apjomā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem.
  • 2.4. Ja Jūs nepiekrītat Politikai vai kādam atsevišķam tās nosacījumam, Jums ir nekavējoties jāizbeidz Internetveikala Lietošana.

  Politikas grozīšana

  • 2.5. Mēs jebkurā laikā varam grozīt Politiku, tajā skaitā esošās Politikas vietā pieņemt pilnīgi jaunu politiku. Par Politikas grozīšanu mēs izvietosim attiecīga rakstura paziņojumu Internetveikalā.
  • 2.6. Aktuālā Politikas versija ir izvietota Internetveikalā. Jums ir jāizmanto Politikas versija, kura ir pieejama Internetveikalā.
 3. 3. Sīkdatnes

  īkdatnes, kuras izmanto Internetveikals

  • 3.1. Mēs izmantojam dažādu veidu Sīkdatnes, kuras atšķiras ar to mērķi un glabāšanas ilgumu. Laika un lietošanas gaitā sīkdatnes var tikt aktualizētas vai grozītas, uzlabojot lietošanas pieredzi. Pamatā, mūsu izmantotās Sīkdatnes nodrošina šādas funkcijas:
   • a) apmeklētāja identifikācija;
   • b) iepirkšanās Internetveikalā nodrošināšana;
   • c) personificēto piedāvājumu nodrošināšana;
   • d) Internetveikala drošība;
   • e) statistika.

  Sīkdatņu izslēgšana

  • 3.2. Jums ir jāatceras, ka Jūs esat Sīkdatņu īpašnieks un turētājs (Sīkdatnes glabājas Jūsu ierīcē). Jūs varat kontrolēt, izdzēst, kā arī pilnībā izslēgt Sīkdatnes Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumos. Tomēr ņemiet vērā, ka bez Sīkdatņu izmantošanas Jūs, visdrīzāk, vispār nevarēsiet Lietot vai nevarēsiet pilnvērtīgi Lietot Internetveikalu.

  Papildus informācija

  • 3.3. Jūs varat iegūt papildus informāciju par Sīkdatnēm www.aboutcookies.org.
 4. 4. Personas dati

  Jūsu piekrišana Personas Datu apstrādei

  • 4.1. Jūs dodat mums piekrišanu Jūsu Personas Datu apstrādei.
  • 4.2. Jūs piekritāt automatizētai lēmumu pieņemšanai, kā tas ir sīkāk aprakstīts Politikas 4.5. punktā un turpmākajos punktos.

  Personas Datu iegūšana

  • 4.3. Mēs iegūstam Personas Datus, pamatā, Jums Lietojot Internetveikalu.

  Informācija, kas Sabiedrībai jāsniedz Klientam par Personas Datu apstrādi (Regulas 13.pants)

  • 4.4. Ievērojot Regulas 13.pantu, kas paredz, ka ja Personas Datus vāc no datu subjekta (Klienta), pārzinis (Sabiedrība) sniedz datu subjektam Regulas 13.pantā noteikto informāciju, mēs sniedzam Jums šādu informāciju:
   • a) Pārzinis, Regulas izpratnē, ir Sabiedrība. Jūs varat sazināties ar mums pa:
    • i. elektronisko pastu, nosūtot sūtījumu uz Internetveikala kontaktu sadaļā norādīto Sabiedrības elektroniskā pasta adresi; vai
    • ii. parasto pastu, nosūtot vēstuli uz Internetveikala kontaktu sadaļā norādīto Sabiedrības adresi.
   • b) Sabiedrība apstrādā Jūsu Personas Datus šādiem mērķiem:
    • i. lai pilnvērtīgi un subjektīvi-orientēti nodrošinātu Jums labāko pieredzi iepērkoties Internetveikalā un izmantot citas Internetveikala funkcijas;
    • ii. lai sniegtu Jums personificētu reklāmu;
    • iii. analītikas un statistikas vajadzībām;
    • iv. lai nodrošinātu Noteikumu, Politikas, citu Sabiedrības noteikumu un piemērojamo normatīvo aktu ievērošanu;
    • v. lai pildītu Sabiedrības pienākumus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām (piemēram, attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti). Šaubu novēršanai: Balstoties uz Jūsu sērfošanu tīmeklī, tajā skaitā Internetveikala Lietošanu, Personificētā reklāma var tikt Jums parādīta arī citos resursos. Par šādu reklāmas demonstrēšanu ir atbildīgas tādas kompānijas kā Google, tā notiek ārpus Sabiedrības kontroles. Sīkāk par šo Jūs varat uzzināt https://ads.google.com/home/.
   • c) Apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu piekrišana, bet noslēdzot Preces pirkuma līgumu (iepērkoties Internetveikalā) juridiskais pamats ir Preces pirkuma līgums.
   • d) Jūsu Personas Datu potenciālie saņēmēji, atkarībā no Personas Datu kategorijas, var būt:
    • i. kompetentās iestādes (piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, attiecībā uz grāmatvedības uzskaiti)
    • ii. Sabiedrības ārpakalpojumu sniedzēji (piemēram, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji)
    • iii. Sabiedrības IT pakalpojumu sniedzēji (Sabiedrības IT infrastruktūras nodrošināšanas kontekstā);
    • iv. maksāšanas pakalpojumu sniedzēji (bankas, maksājumu iestādes utt.);
    • v. piegādātāji, kuri nodrošina Preču piegādi;
    • vi. Sabiedrības partneri, ciktāl tas ir nepieciešams normālās komercdarbības ietvaros;
    • vii. cesionāri cesijas gadījumā;
    • viii. Sabiedrības darbinieki un amatpersonas;
    • ix. Sabiedrības konsultanti, piemēram, juristi un grāmatveži.
   • e) Mēs glabāsim Jūsu Personas Datus tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami mērķim, kura sakarā šie Personas Dati ir iegūti (piemēram, ja Jūs esat reģistrējies Internetveikalā – visu reģistrācijas laiku), kā arī ne mazāk kā likuma noteiktu termiņu pēc tā, piemēram, likumā noteiktu glabāšanas termiņu (ja tāds ir noteikts) vai likumā noteiktu noilguma termiņu (ja tā attiecināšana uz konkrētajiem Personas Datiem ir lietderīga).
   • f) Sakarā ar mūsu veikto Jūsu Personas Datu apstrādi Jums ir šādas tiesības:
    • i. tiesības pieprasīt piekļuvi Jūsu Personas Datiem;
    • ii. tiesības pieprasīt veikt Jūsu Personas Datu labošanu;
    • iii. Regulas paredzētajos gadījumos tiesības pieprasīt veikt Jūsu Personas Datu dzēšanu (tiesības būt aizmirstam);
    • iv. Regulas paredzētajos gadījumos tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums;
    • v. tiesības iebilst pret apstrādi, ja apstrāde tiek veikta neievērojot Regulas noteikumus;
    • vi. tiesības saņemt Jūsu Personas Datus, kurus Jūs esat sniedzis Sabiedrībai, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.
   • g) Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu Personas Datu apstrādei. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādu Jūsu Personas Datu apstrādi, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādi, kuras pamats ir Preces pirkuma līgums vai cits Regulā paredzētais pamats.
   • h) Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).
   • i) Personas Datu sniegšana ir priekšnoteikums Internetveikala Lietošanai un Preces pirkuma līguma noslēgšanai. Ja Jūs nevēlāties sniegt Personas Datus Jums nav tiesību Lietot Internetveikalu, bet ja Jūs to jau lietojat, šāda lietošana ir nekavējoties jāpārtrauc.
   • j) Sabiedrībai var būt automatizētā lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana (Politikas 4.5. punkts un turpmākie punkti).
 5. 5. Atbildība, piemērojamās tiesības un strīdu izšķiršanas kārtība

  • 5.1. Atbildības, piemērojamo tiesību un strīdu izšķiršanas jautājumiem tiek piemērotas Noteikumu normas. Šaubu novēršanai: šī punkta noteikumi nekādā veidā nesašaurina Politikas 2.2. punktā vispārējos noteikumus. Šis punkts kalpo kā papildus indikācija uz Noteikumu piemērošanu atbildības, piemērojamo tiesību un strīdu izšķiršanas jautājumiem.